‘Ưu tiên số 1 với Lọc dầu Nghi Sơn là ổn định dòng tiền’