Nước nào có số cừu gấp 4 lần dân số?

Nước nào có số cừu gấp 4 lần dân số?

Vnexpress.net